Package DPKG Version Spec Version
xorg-server 1.20.11-3 21.1.3-1
xxhash 0.8.0 0.8.1
zbar 0.23.90-1 0.23.90-2
zlib 1.2.12-1 1.2.12-2