Depended by: zathura-djvu, zathura-pdf-mupdf, zathura-pdf-poppler, zathura-ps