Package DPKG Version Spec Version
uw-imap 2007f-9 2007f-10
v2ray 4.37.0 4.37.2
v4l-utils 1.18.0-1 1.18.0-2
vala 0.50.2 0.52.0
vc 1.4.1-3 1.4.1-4
vera++ 1.3.0-4 1.3.0-5
volk 2.4.1 2.4.1-1
vte-gtk3 0.62.1 1:0
webkit2gtk 1:2.30.6 1:2.32.0
webkitgtk 2.4.11-9 2.4.11-10
wkhtmltopdf 0.12.6 0.12.6-1
wpa-supplicant 1:2.9-2 1:2.9-3
wrapt 1.11.2-1 1.12.1
wxpython 3.0.2.0-9 3.0.2.0-10
x11-app 7.7.20200322-2 7.7.20200322-3
x11-lib 7.7.20200819 7.7.20200908
x264 20170521-5 20170521-7
x265 3.1.1 3.1.1-2
xa 2.3.11 2.3.11-1
xcb-proto 1:1.14 1:1.14-1
xf86-input-wacom 0.37.0 0.40.0
xfburn 0.6.2-1 0.6.2-2
xmlsec 1.2.29 1.2.30
xmlto 0.0.28-2 0.0.28-3
xmltoman 0.4-2 0.4-3
xorg-server 1.20.10-1 1.20.10-2
xplanet 1.3.1-2 1.3.1-3
xreader 2.4.4 2.8.3
xsane 0.999-3 0.999-4
xsd 4.1.0~alpha11 4.1.0~alpha11-1
yaml 0.2.2 0.2.5
yasm 1.3.0-1 1.3.0-2
ydcv-rs 0.4.7-3 0.4.7-4
yelp 3.38.2 40.0
z3 4.8.9-1 4.8.10
zathura 0.4.7 0.4.7-1
zathura-pdf-mupdf 0.3.6-1 0.3.6-2
zstd 1.4.5 1.4.5-1