Package DPKG Version Spec Version
yasm 1.3.0-1 1.3.0-2
ydcv-rs 0.4.7-3 0.4.7-4
yelp 3.38.2 40.0
yosys 0.8+git20190314-1 0.8+git20190314-2
yubico-piv-tool 1.7.0 1.7.0-1
yubikey-manager-qt 1.1.5 1.2.1
z3 4.8.9-1 4.8.10
zathura 0.4.7 0.4.7-1
zathura-djvu 0.2.9 0.2.9-1
zathura-pdf-mupdf 0.3.6-1 0.3.6-2
zathura-pdf-poppler 0.2.9-2 0.3.0
zathura-ps 0.2.6 0.2.6-2
zeal 0.6.1-1 0.6.1-2
zfec 1.5.3 1.5.3-2
zip 3.0-4 3.0-5
zsh 5.8-1 5.8-2
zstd 1.4.5 1.4.5-1
zzuf 0.15 0.15-1